Tin mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 154
  • Trong tuần: 1 118
  • Tất cả: 29 030

 CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

11/HD-VPĐP  01/10/2018  Về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình
 10/HD-VPĐP 25/9/2018  Về việc hướng dẫn tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
320/UBND-VP3  10/9/2018  Về việc lấy ý kiến huyện Yên Khánh đạt chuẩn huyện Nông thôn mới
22/2018/QĐ-UBND  23/8/2018  Về ban hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mới giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 236/UBND-VP3  06/7/2018  Về báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện các CTMTQG Xây dựng nông thôn mới
354/QĐ-UBND  03/7/2018  Về khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và phong trào thi đua "Cả nước chung tay Xây dựng nông thôn mới". Phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2018 
 94/CV-VPĐP 02/7/2018  Về hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp
 265/UBND-VP6 29/6/2018  Về báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2020) tình hình thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Tiêu chí số 08 về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình Xây dựng nông thôn mới
34/TB-UBND   19/6/2018 Về kết luận Hội nghị đánh giá và bàn giải pháp xây dựng huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
 212/UBND-VP3 19/6/2018  Về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất xã nông thôn mới
732/QĐ-UBND   24/5/2018 Về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới năm 2018
 07/KH-SGDĐT  09/3/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
 31/CV-VPĐP  07/3/2018 Về việc xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020
 29/CV-VPĐP 07/3/2018  Về việc lựa chọn đăng kí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các xã đạt chuẩn NTM
 23/VP-UBND  11/1/2018 Về hướng dẫn tiêu chí 18.6. trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
105/CV-VPĐP   

06/9/2017

Về đăng ký xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2018

447/QĐ-CT 30/8/2017 Về khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức Xây dựng nông thôn mới" xã Đông Sơn TP Tam Điệp giai đoạn 2016-2020
448/QĐ-CT 30/8/2017 Về khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức Xây dựng nông thôn mới" xã Yên Sơn TP Tam Điệp giai đoạn 2016-2020
112/BC-MT 15/6/2017 Báo cáo kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Đông Sơn và xã Yên Sơn về xây dựng Nông thôn mới năm 2017
26/BC-UBND 12/6/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình năm 2017
Dự thảo   Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
47/BC-UBND 11/6/2017 Báo cáo Kết quả xử lý nợ xây dựng nông thôn mới, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
46/BC-UBND 11/6/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
12/BC-VPĐP 29/6/2017 Báo cáo về việc kết quả thẩm định hồ sơ và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 04 xã, thuộc huyện Yên Mô và TP Tam Điệp đạt chuẩn NTM, đợt 1 năm 2017
 42/BC-UBND  29/5/2017 Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2017 của xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
12/QĐ-TTg 10/6/2017 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
676/QĐ-TTg 18/5/2017 Về phê duyệt Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020
131/QĐ-TTg 25/1/2017 Về Danh sách 291 xã thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
32/TB-VPCP 24/1/2017 Về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
181/QĐ-UBND 17/1/2017 Về điều chuyển kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
45/QĐ-TTg 12/01/2017 Về Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Về ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
5131/QĐ-BCT 30/12/2016 Về phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2016-2020
1041/QĐ-UBND 15/8/2016 Về thành lập Đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
1040/QĐ-UBND 15/8/2016 Về thành lập Đoàn kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa
1015/QĐ-UBND 10/8/2016

Về kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2010-2020

79/TB-BCĐ 11/7/2016 Về hướng dẫn tạm thời phương pháp xác định hoàn thành tiêu chí hoàn thành NTM năm 2016
66/BCĐ-UBND 27/5/2016 Về báo cáo tình hình nợ đọng Xây dựng cơ bản thuộc chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
696/QĐ-UBND 27/5/2016 Về giao kế hoạch vốn trái phiếu CP và nhiệm vụ thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2016
695/QĐ-UBND 27/5/2016 Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2016
28/BC-ĐU 26/4/2016 Về tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng NTM xã Khánh Công đến năm 2015.
31/KH-UBND  20/4/2016 Về đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại tỉnh Ninh Bình
63/UBND-VP3 07/4/2016 Về tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn NTM
60/UBND-VP3 01/4/2016 Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn đối với các xã xây dựng NTM năm 2016
30/QĐ-BCĐ 23/02/2016 Về thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 tỉnh Ninh Bình
02/BCĐTW-VPĐP 28/01/2016 Về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016
189/CV-BCĐ 27/11/2015 Về chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM
160/BC-BCĐ 26/10/2015 Về báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.
259/UBND-VP3 07/9/2015 Về mua xi măng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới
243/UBND-VP3
28/8/2015 Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015
115/BC-BCĐ 11/8/2015 Về kết quả thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
206/UBND-VP3 22/7/2015 Về việc đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 70 năm Quỳnh Lưu kháng Nhật
179/UBND-VP3 10/7/2015 Về việc thực hiện mô hình xây dựng nông thôn mới năm 2015
170/UBND-VP3 19/6/2015 Về việc mua xi măng trả chậm năm 2016 để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới
166/UBND-VP3 16/6/2015 Về việc xây dựng NTM xã Văn Phú, huyện Nho Quan.
154/UBND-VP3 04/6/2015 Về việc thực hiện các mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2015
14/QĐ-UBND 08/01/2015 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Gia Viễn đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
13/QĐ-UBND 08/01/2015 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Gia Viễn đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
02/CV-BCĐ 06/01/2015 Về việc góp ý về đề xuất điều chỉnh bổ sung hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới

Tài liệu Đề án:

* Xây dựng nông thôn mới thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 2010-2020

*  Huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới

*  Xây dựng đề án mô hình nông thôn mới cấp xã

* Quy hoạch nông thôn mới

* Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết đinh 800/QĐ-TTg

* Đề án mẫu

* Các Biểu mẫu

- Biểu Hiện trạng

- Biểu Mục tiêu

- Biểu Khai toán kinh phí xây dựng Mô hình NTM

- Biểu Tổng hợp thu nhập bình quân đến năm 2020