Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với công tác tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới 2017

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, đạt được những kết quả tích cực:

 Ban đã mở và duy trì chuyên mục “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trong Bản tin Thông báo nội bộ được phát hành hàng tháng. Năm 2017 đã xuất bản 12 số với số lượng 4.500 quyển/số. Nội dung tập trung cung cấp các văn bản mang tính chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng thời phản ánh có hiệu quả chuyên mục: “Triển khai Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” tập trung nêu bật sự nỗ lực của các xã đặc thù và các đơn vị phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa trong việc giúp đỡ các xã đặc thù hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 Hằng năm, đều xuất bản nhiều tài liệu tuyên truyền về nông thôn mới, năm 2017 Ban đã biên tập, xuất bản 1.500 cuốn sách tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới với chủ đề “Ninh Bình- Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, bền vững” nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình, quá trình triển khai thực hiện, những kết quả đạt được, nhất là các mô hình tiêu biểu ở cơ sở, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Chương trình xây dựng NTM.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 2 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh có nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho gần 150 lượt người nghe. Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, trong đó đưa nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM vào chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở. Trong năm  2017, Ban đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho gần 120 lượt báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở.

Ban đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền triển khai, thực hiện Chương trình như: công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, công tác dồn điền đổi thửa; triển khai, lồng ghép các chương trình dự án; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với tuyên truyền biểu dương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, trong các lĩnh vực công tác, hoạt động ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Báo Ninh Bình duy trì đều đặn chuyên mục “Nông nghiệp - Nông thôn” nội dung tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, các bài viết chủ yếu bài phản ánh, bài phỏng vấn và phóng sự, tuyên truyền tập trung vào phản ánh: Chỉ thị, nghi quyết của Trung ương, của tỉnh; Kế hoạch đề án XDNTM của tỉnh và các địa phương; Các tiêu chí trong XDNTM khó khăn thuận lợi; Công tác huy động vốn và tạo nguồn lực vào XDNTM; Kết quả thực hiện các tiêu chí trong XDNTM ở từng địa phương tới các xã, huyện và tỉnh; Các xã tổ chức thực hiện XDNTM và về đích; Kinh nghiệm XDNTM ở các xã đã về đích; Các xã còn khó khăn, bất cập, nguyên nhân và giải pháp tổ chức thực hiện.... Các tác phẩm của báo Ninh Bình ngoài việc được đăng tải trên báo in ra vào các ngày thứ 2,3,4,6 hàng tuần và chuyên mục ở tuần cuối còn được trên tải trên báo Ninh Bình điện tử. Trong năm 2017, Báo Ninh Bình đã đăng gần 250 tin, bài, 157 ảnh về các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới” phát sóng vào thứ ba của tuần 1 và tuần 3 hằng tháng; “Bạn nhà nông” phát vào thứ ba tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng. Trên sóng phát thanh với chuyên mục “Nông thôn ngày mới” phát vào thứ 3 và thứ 5 hằng tuần. Ngoài ra, trong chương trình Thời sự và các chuyên mục như: “Phụ nữ và cuộc sống”, “Giáo dục Quốc phòng - An ninh”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Vấn đề hôm nay”, “Chính sách và cuộc sống”, “Cử tri với Quốc hội và HĐND”, “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan chức năng trả lời” (trên sóng truyền hình); “Diễn đàn của các vấn đề xã hội”, “Môi trường và phát triển”, “Xây dựng Đảng”, “Khoa học và Công nghệ” (trên sóng phát thanh) thường xuyên có các phóng sự, tin, bài, phỏng vấn có nội dung xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện tuyên truyền được gần 400 tin, 45 chuyên mục, 160 phóng sự trên cả sóng phát thanh và truyền hình với nội dung xây dựng nông thôn mới.

Từ 2012-2017, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình tuyên truyền hàng nghìn tin, bài, ảnh, văn bản các loại, phản ánh công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và kết quả phát triển nông thôn mới của tỉnh.

 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khuyến khích, động viên hội viên sáng tác tranh, ảnh, thơ, truyện và các ca khúc về chủ đề xây dựng nông thôm mới của tỉnh. Kết quả năm 2017 có 10 tác phẩm ảnh; 3 tác phẩm nhạc; 15 tác phẩm văn xuôi; 8 tác phẩm thơ về NTM được đăng trên Tạp chí của Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình hằng tháng, Chi hội văn học nghệ thuật của huyện Yên Khánh phát động cuộc sáng tác  tập thơ về xây dựng nông thôn mới của huyện dự kiến xuất bản quý II/2018.

Có thể khẳng định công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng: Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và người dân được nâng cao; đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp; dân chủ ở cơ sở được nâng cao. Phát huy được nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, cơ sở hạ tầng được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện và nâng cao...

Từ thực tiễn triển khai công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đó là: Phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, có hướng dẫn, định hướng  cụ thể công tác tuyên truyền cho từng thời kỳ. Huy động các cấp, các ngành tham gia công tác tuyên truyền. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua các tài liệu sách, báo,... Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng trong đó tập trung tuyên truyền về cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới tạo nên sức lan tỏa, khích lệ động viên các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Cung cấp kịp thời nội dung, tài liệu tuyên truyền trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới để các cơ quan đơn vị, các cá nhân làm, công tác tuyên truyền có căn cứ, cơ sở để tuyên truyền có trọng tâm, đúng định hướng. Kịp thời nắm bắt, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới để định hướng tuyên truyền và tham mưu với cấp ủy chỉ đạo giải quyết tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM, trong đó tập trung: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở; ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; đội ngũ báo cáo viên các cấp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tiến độ triển khai, kết quả đạt được Chương trình xây dựng NTM của tỉnh, giai đoạn 2016-2020; các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh có liên quan để cán bộ, người dân hiểu rõ và chủ động tham gia xây dựng NTM. Tập trung tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ, ỷ lại, triển khai kém hiệu quả; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, người dân trong quá trình thực hiện Chương trình để cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên Bản tin Thông báo nội bộ hằng tháng; lồng ghép các nội dung liên quan đến xây dựng NTM tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM để nâng cao hiệu quả của công tác này góp phần giữ vững và phát huy các tiêu chí xây dựng NTM cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Ninhbinh.gov.vn (tổng hợp)
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNHĐăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 1 080
  • Tất cả: 28 992