Tin mới nhất

Cựu chiến binh Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong những năm 2017 - 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Ban Bí thư, sự quản lý, phối hợp, giúp đỡ của Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, cùng sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI đề ra. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội có uy tín cao, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân(1).

Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia có hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội. Trong những năm gần đây, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8-1-2002, của Bộ Chính trị khóa IX, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và Kết luận số 66-KL/TW, ngày 4-3-2010, của Ban Bí thư khóa X, “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, các cấp hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đề cao trách nhiệm chính trị, lựa chọn, giới thiệu cán bộ, hội viên có đủ phẩm chất, năng lực để bầu vào các cơ quan lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở các cấp(2). Hội Cựu chiến binh Việt Nam tích cực tham gia có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, với những kiến nghị, đề xuất thẳng thắn, có trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đánh giá cao.

Với trí tuệ, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, phương pháp, hình thức phù hợp, các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống cho hội viên(3); đồng thời, tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động, như “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”; “Giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, đền ơn đáp nghĩa, động viên giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách,... với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực(4). Đặc biệt, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp đã gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, chung sức cùng toàn dân phòng, chống đại dịch COVID-19; vận động các tổ chức hội, doanh nghiệp, hội viên ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên 800 tỷ đồng; thành lập 6.000 tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở cơ sở, với gần 600.000 cán bộ, hội viên tham gia. Các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục, bồi dưỡng, động viên thế hệ trẻ được các cấp hội tiến hành thường xuyên, liên tục đạt hiệu quả cao. Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành lập trên 30.000 câu lạc bộ ở cơ sở, tập hợp được gần 1,1 triệu cựu quân nhân tham gia sinh hoạt, nhằm giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở. Hội Cựu chiến binh Việt Nam duy trì hoạt động đối ngoại nhân dân một cách nền nếp, như tăng cường quan hệ với Liên đoàn Cựu chiến binh thế giới (WVF), Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC); đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch VECONAC các năm 2020 và 2021, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Công tác xây dựng tổ chức hội được các cấp hội đặc biệt chú trọng. Đến nay, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên kiên định lý tưởng cách mạng, lập trường tư tưởng, có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, gương mẫu trong cuộc sống, có uy tín trong nhân dân. Hệ thống tổ chức hội từ Trung ương đến cơ sở được kiện toàn; không có tổ chức vi phạm kỷ luật phải xử lý; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ vai trò, tính chất của tổ chức chính trị - xã hội đặc thù; có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động. Cùng với đó, các cấp hội thường xuyên gắn công tác xây dựng Hội với thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở, các chi hội, phân hội làm địa bàn hoạt động, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Các cấp hội có nhiều đổi mới trong việc ra nghị quyết, coi trọng hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam nỗ lực phấn đấu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động mạnh, nhiều chiều đến Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các hoạt động của các cấp hội. Kế thừa thành tựu 33 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bước vào thời kỳ mới, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định trọng tâm là: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống của hội viên; tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Toàn Hội tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu: 1- 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 2- Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; 3- Có trên 90% đội ngũ cán bộ của Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; 4- Hằng năm, trên 90% tổ chức hội, trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc, trên 95% đạt “Hội viên gương mẫu”; 5- Mỗi năm giảm từ 1 - 1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn đa chiều (tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%, ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%); 6- Làm mới, sửa chữa, nâng cấp 70% số nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên và cựu chiến binh; 7- Có 95% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm kiếm việc làm.

Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu chủ yếu trên, các cấp hội tập trung động viên hội viên, cựu chiến binh thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, các cấp hội phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, các cấp hội tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh để tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên; góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội. Các cấp hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị, “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị, “Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Thứ hai, các cấp hội, hội viên luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Các cấp hội tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23-6-2021, của Ban Bí thư, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới các cấp hội, hội viên nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư và nghị quyết của cấp ủy cùng cấp về giảm nghèo bền vững; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; vận động cán bộ, hội viên, nhân dân giúp đỡ huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo với các hình thức phù hợp, hiệu quả và chủ động tham gia giám sát công tác này.

Các cấp hội thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam. Đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Trung ương Hội với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; giữa Hội Cựu chiến binh với các cấp, ngành, đoàn thể của địa phương. Đổi mới hơn nữa hình thức, phương pháp phối hợp hoạt động theo phương châm “càng xuống cơ sở càng được cụ thể hóa, phù hợp với tình hình từng địa phương”. Phối hợp, thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống đại dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Thứ ba, các cấp hội nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho cựu chiến binh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và cựu chiến binh. Động viên cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân; tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, hội viên; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với các đối tượng chính sách và hoạt động nghĩa tình. Phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội vận động, giúp đỡ, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng nhiều hình thức thích hợp, đa dạng và hiệu quả. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 4-3-2010, của Ban Bí thư, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên đối với công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân ở cơ sở. Động viên cựu quân nhân phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và vai trò tích cực trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của cơ sở. Phấn đấu tập hợp trên 65% số cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân ở cơ sở.

Thứ tư, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hội duy trì, phát triển quan hệ đối ngoại nhân dân song phương, đa phương; tích cực vận động các đối tác, các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ giải quyết, khắc phục hậu quả chiến tranh, chất độc da cam/đi-ô-xin, trực tiếp là với Làng Hữu nghị Việt Nam. Tiếp tục quán triệt, phối hợp triển khai các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tích cực tham gia phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên ưu tú để giới thiệu xem xét, kết nạp vào Đảng; động viên thanh niên làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; quan tâm vận động các doanh nhân, cựu chiến binh làm kinh tế giỏi chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên lập thân, khởi nghiệp.

Thứ năm, Hội Cựu chiến binh Việt Nam chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Hội. Các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên; đặc biệt coi trọng việc rèn luyện tư tưởng chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng trước những vấn đề xã hội nổi cộm, bức xúc; kiên quyết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng(5); phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Hội, các lực lượng, các cộng tác viên trong nắm bắt dư luận xã hội, nhất là ở các khu vực điểm “nóng”, trước các sự kiện nhạy cảm, để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các cuộc vận động, chương trình quốc gia. Tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII, hướng đến tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trong toàn Hội vào năm 2024.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tăng cường xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí đúng quy định của cấp có thẩm quyền; tập trung xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh toàn diện. Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-CCB, ngày 11-1-2021, của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, “Về công tác quy hoạch cán bộ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2022 - 2027)”. Tạo chuyển biến thực sự trong xây dựng tổ chức cơ sở hội theo Nghị quyết số 05/NQ-CCB, ngày 9-1-2020, của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Thực hiện thống nhất tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, hội viên, tổ chức hội; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở các cấp hội. Kiến nghị với Nhà nước, chính quyền các cấp có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành đối với cán bộ, hội viên; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tri ân đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và hoạt động tình nghĩa trong nội bộ Hội. Quan tâm sâu sát, cụ thể đối với tổ chức hội cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo hội các cấp về công tác kiểm tra, giám sát. Phấn đấu hằng năm tổ chức hội cấp trên kiểm tra 25% số tổ chức hội cấp dưới, 25% số chi hội; giám sát 100% số tổ chức hội và hội viên theo phân cấp; kiểm tra 100% số tổ chức hội, hội viên có dấu hiệu vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền địa phương giao. Xử lý nghiêm túc, kịp thời những cán bộ, hội viên vi phạm kỷ luật và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tạo điều kiện để các cấp hội phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Trung ương Hội. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp hội từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát cơ sở, nói đi đôi với làm./.

Theo tapchicongsan.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 216
  • Trong tuần: 1,423
  • Tất cả: 525,797