Tin mới nhất

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2022 xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Xã Khánh Công nằm ở phía Đông Nam của huyện Yên Khánh, cách trung tâm huyện Yên Khánh 15 km, cách thành phố Ninh Bình 25km. Xã có 15 xóm với 2008 hộ gia đình (trong đó hộ công giáo là: 0 hộ), 6589 nhân khẩu (trong đó khẩu công giáo là: 0 khẩu).

Đảng bộ xã Khánh Công có 386 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc (trong đó có 15 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Trạm Y tế, 01 chi bộ công an xã, 01 chi bộ Quỹ tín dụng).   

Tình hình kinh tế - xã hội của xã trong giai đoạn 2015-2021 kinh tế có bước tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực tăng dần giá trị sản xuất TTCN và dịch vụ thương mại, giảm dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp phát triển ổn định, công tác giảm nghèo có hiệu quả tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 3% năm 2015 đến 2022 còn 0,93%, Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 70,77 triệu đồng/người/năm tăng 39,1 triệu đồng so với năm 2015 an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, Đảng bộ, chính quyền, các ngành đoàn thể trong xã nhiều năm liên tục là đơn vị vững mạnh. Đến nay, xã Khánh Công đã có 7/15 thôn, xóm được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tháng 12 năm 2017 xã Khánh Công đạt chuẩn Nông thôn mới, không dừng lại ở đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã và BCĐ xây dựng NTM tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Khi được UBND tỉnh, huyện chọn xây dựng xã NTM nâng cao xã đã chủ động xây dựng Nghị quyết, chương trình kế hoạch thực hiện để phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022.

Là một xã thuần nông, với điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Khánh, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Công đã nỗ lực phấn đấu, huy động tối đa mọi nguồn lực hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ngày 07/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 591/QĐ-UBND công nhận xã Khánh Công đạt chuẩn Nông thôn mới. Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới xã Khánh Công luôn định hướng phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay xã đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai xây dựng xã NTM nâng cao xã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Tỉnh đến cơ sở, sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt có sự đồng thuận cao của nhân dân trực tiếp đóng góp trí tuệ, công sức, tài sản, chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Bộ máy chỉ đạo, quản lý, tổ chức, điều hành thực hiện Chương trình đã được thành lập và thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Từ hiệu quả của chương trình MTQG XDNTM đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhận thức được vai trò chủ thể, tự giác tham gia XDNTM bằng nhiều việc làm cụ thể như: tập trung phát triển kinh tế, chỉnh trang vườn nhà, cảnh quan môi trường thôn xóm đảm bảo an ninh trật tự…

Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới, cũng như các kế hoạch, giải pháp thực hiện được bàn bạc dân chủ, công khai với sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời xã có sự quan tâm đầu tư, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác trong đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn xã. 

Ngày 28/02/2022, Đảng ủy xã Khánh Công ban hành Nghị quyết số 30/NQ-ĐU về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Ngày 24/01/2022, Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Các Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển các thôn, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban phụ trách từng lĩnh vực, từng địa bàn khu dân cư. Các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc từng cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 Yêu cầu trong triển khai, quán triệt, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trước hết trong Ban chấp hành Đảng bộ và trong Đảng bộ xã thống nhất về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, lấy ý kiến đồng thuận hay không đồng thuận về kế hoạch và ý kiến khác về 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đảng viên, Hội đồng Nhân dân, các ngành đoàn thể trong xã, chi bộ, phổ biến các văn bản về xây dựng nông thôn mới, lấy ý kiến về danh mục đầu tư, thứ tự ưu tiên thực hiện, sự huy động đóng góp của nhân dân và của doanh nghiệp.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể, thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Thông qua các hội nghị, cấp phát tài liệu, treo băng zôn, pano áp phích…tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tổ chức thăm quan thực tế các mô hình điển hình tiên tiến trong và ngoài xã. Phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến mọi tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân trong xã. Kết quả đến nay đã tổ chức 28 hội nghị với 2.240 lượt người tham gia; 178 băng zôn, panô, áp phích. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phát thanh 22 chương trình với tổng thời lượng 150 phút, ngoài ra còn lồng ghép với các chương trình khác mỗi tuần 01-03 buổi, thời lượng 5-10 phút/lần.

Để chuẩn bị cho công tác đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, trên địa bàn xã đã có kế hoạch xây dựng 07 cụm pano cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tấm lớn; 45 pano nhỏ, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại trung tâm xã, các tuyến đường thôn, xóm, chăng treo hơn 200 panô nhỏ tuyên truyền trực quan và treo hơn 1.500 lá cờ đảng, cờ tổ quốc trong các dịp lễ tết và các sự kiện chính trị của địa phương.

Qua công tác thông tin tuyên truyền vận động, ý thức của người dân được nâng lên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp công góp sức, tiền của, nguyên vật liệu để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội như làm đường giao thông nông thôn; nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xóm, chỉnh trang tường cổng, lăn sơn, quyét vôi, vẽ tranh tường.v.v…phát huy vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác đào tạo, tập huấn. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn của tỉnh, huyện với 28 lượt và tổ chức tập huấn tại xã cho 102 người gồm: cán bộ xã, ban phát triển thôn, xóm tham gia các lớp tập huấn về xây dựng  nông thôn mới từ đó đã nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng, phát huy vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Để phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân

xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung khắc phục những khó khăn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như trồng lúa chất lượng cao, kết hợp với mở rộng cơ giới hóa, các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh như áp dụng cấy máy và phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay… nên đã giành được kết quả tích cực, cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi, năng suất ngày càng tăng và ổn định.

Tranh thủ mọi nguồn lực, sự ủng hộ của các doanh nghiệp vào đầu tư nông nghiệp trên địa bàn. UBND xã, HTX nông nghiệp phối hợp với các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện đưa các giống lúa mới, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh vào gieo trồng.

Tổng diện tích gieo cấy cả năm 873,6 ha. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 4.971 tấn. Chăn nuôi: đàn trâu, bò 99 con; đàn lợn 1.069 con; đàn gia cầm 3.290 con; tổng trọng lượng thịt hơi xuất chuồng 350 tấn/năm. Công tác khuyến nông được đẩy mạnh, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ngày càng được nâng cao. UBND xã, cùng 01 Ban giám đốc  HTX NN vận động nhân dân sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị sản xuất. Năng suất bình quân cả năm ước đạt 118,58 tạ/ha.

Xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa năm 2013, nhân dân hiến đất để làm giao thông, thủy lợi là: 11,2ha; trước dồn điền đổi thửa bình quân 3 thửa/hộ; sau dồn điền đổi thửa bình quân 1,5 thửa/hộ;

Cơ giới hóa nông nghiệp được đẩy mạnh toàn xã có 33 máy làm đất, có 8 máy gặt đập liên hoàn, cơ bản đáp ứng 100% khâu làm đất và vận chuyển, hiện đã có 100% diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác và chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn.

Xóm 9, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh hoàn thành 10/10 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Xã khuyến khích phát triển các ngành nghề, dịch vụ phi nông nghiệp, mộc, may mặc…, khai thác các nguồn hàng từ các doanh nghiệp trong địa bàn và ngoài địa bàn tạo việc làm cho nhân dân, các ngành nghề tăng cả về chất lượng và số lư­ợng tạo chuyển biến về cơ cấu kinh tế địa phương.

Có 02 cơ sở may mặc trên địa bàn thu hút hàng 250 công nhân làm việc tại đây, có thu nhập từ 7-9 triệu đồng/người/tháng. 12 người xuất khẩu lao động.

Trên địa bàn xã có 01 HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các khâu dịch vụ sản xuất nông nghiệp như: dịch vụ bảo vệ đồng, diệt chuột, bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tưới tiêu, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất.

Công tác dạy nghề, tạo việc làm được quan tâm, đã phối hợp tổ chức lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, hàng năm mở từ 02 đến 03 lớp dạy nghề may, chăn nuôi... tạo việc làm cho trên 250 lao động, mỗi năm tổ chức 03 đến 04 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho 360 lượt người tham gia, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Trong những năm qua xã Khánh Công luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, tham ra các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, thực hiện tốt công tác dạy nghề và chuyền nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo, đẩy mạnh suất khẩu lao động đi nước ngoài làm việc, từng bước chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn.

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao xã đã huy động 61.796,695 triệu đồng, chiếm 50.02% vốn tham gia của nhân dân . Cụ thể, nhân dân tự bỏ vốn đầu tư, xây dựng, chỉnh trang nhà ở, tường rào, hệ thống đường điện, công trình vệ sinh, kinh doanh, phát triển sản xuất, đóng góp làm đường giao thông, sửa nhà văn hóa xóm...

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%.

CTV Kim Oanh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 1,186
  • Tất cả: 517,139