Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đào tạo nghề cho lao động nói chung, lao động nông thôn nói riêng có vai trò quan trọng trong xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nhiều lao động nông thôn đã có thêm nghề phụ, góp phần nâng cao thu nhập. Ảnh: PV

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề, tạo việc làm tăng dần qua các năm, góp phần tích cực vào việc thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị ổn định. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg được thành lập từ tỉnh đến cơ sở. 

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về vị trí chiến lược của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và tạo việc làm. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở đào tạo nghề; nguồn lực đầu tư cho các hoạt động phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, kinh phí đầu tư tăng hằng năm. 

Hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từng bước được nâng cao, các ngành nghề được tổ chức đa dạng, phong phú đã đã giúp cho lao động nông thôn lựa chọn nghề phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình; các lớp đào tạo nghề được tổ chức rộng khắp tại các vùng trong toàn tỉnh. 

Kết quả trên góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2021 đạt 66,5%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng còn những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo, định hướng cho các địa phương tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu của thị trường lao động. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng, thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp để người học lựa chọn các ngành nghề phù hợp, hiệu quả. 

Chú trọng nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; làm tốt công tác dự báo nhu cầu, xây dựng và cập nhật dữ liệu về thị trường lao động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối cung - cầu để nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động. 

Huy động sự tham gia của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo nghề, đồng thời gắn kết việc đào tạo nghề với nhu cầu của các doanh nghiệp, thị trường lao động nhằm đáp ứng cơ bản và ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động. 

Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Theo baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 421
  • Trong tuần: 1,189
  • Tất cả: 485,399