Tin mới nhất

Hoa Lư: Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2024
UBND huyện Hoa Lư vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2024.
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Nghị Quyết 83/NQ-HĐND của HĐND huyện về việc thông qua Đề án thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới huyện Hoa Lư giai đoạn 2021-2025; Nghị Quyết số 160/NQ-HĐND của HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; làm cơ sở để các phòng, ban ngành, đơn vị và các xã xây dựng kế hoạch, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025 của UBND huyện.

Việc triển khai kế hoạch góp phần cụ thể hóa nội dung trọng tâm và phấn đấu thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện làm căn cứ để xác định rõ vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động của người dân để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; duy trì, giữ vững, nâng cao các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Huyện Hoa Lư đề ra mục tiêu: Đối với Cấp huyện tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao. Cấp xã sẽ duy trì và giữ vững 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Với Thôn, xóm sẽ duy trì và giữ vững 62/85 thôn, xóm đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo các thôn, xóm chưa đạt chuẩn hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 794/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình; trong đó, ưu tiên các thôn, xóm đăng ký đạt chuẩn năm 2024. Phấn đấu trong năm 2024 có thêm ít nhất 03 thôn, xóm đạt chuẩn.

Các nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai, bao gồm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu với sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, xóm theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đáp ứng tiến độ yêu cầu. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ban Chỉ đạo, Ban quản lý các xã và các Ban phát triển thôn, tổ chức thực hiện tốt theo các nội dung đã được phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, công khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện đến với người dân.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh trên địa bàn huyện. - Tiếp tục quan tâm, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ quản lý thực hiện Chương trình; chú trọng tập huấn, đào tạo về công tác phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng... cho các cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia thực hiện Chương trình từ huyện, xã đến thôn, xóm. Rà soát và hoàn thiện các bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Tranh thủ tối đa sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, của tỉnh; khuyến khích, huy động các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, con em xa quê hương, huy động nội lực, vận động toàn thể nhân dân cùng tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầngkinh tế - xã hội theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; thực hiện tốt các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, xử lý đất xen kẹt trong khu dân cư để lấy nguồn xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà văn hóa thôn, xóm; hỗ trợ xây dựng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, cống rãnh thoát nước khu dân cư; hỗ trợ xây dựng đường điện chiếu sáng, biển báo giao thông; hỗ trợ cho công tác vệ sinh môi trường từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện, xã.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2024, UBND huyện Hoa Lư yêu cầu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, đề ra các giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện của địa phương; huy động, lồng ghép hiệu quả tối đa các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Các phòng, ban, đơn vị và các xã tăng cường phối hợp vận động cán bộ, người dân tích cực tham gia thực hiện mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; chủ động đánh giá và hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ công nhận thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 đầy đủ, kịp thời và đúng quy định. Công tác tuyên truyền vận động phải bám sát vào mục tiêu kế hoạch đề ra, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Chương trình NTM năm 2024. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính công và trong xây dựng NTM. Huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức và người dân; khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực của toàn xã hội để triển khai thực hiện Chương trình NTM một cách hiệu quả, thiết thực, bền vững.

CTV Kim Liên
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1